Kurs online opiekun medyczny

W związku z coraz częściej pojawiającymi się kursami online opiekuna medycznego, które nie kończą się egzaminem państwowym, których nauczanie nie jest zgodne z podstawą programową, zdecydowaliśmy się w dniu 31.01.2021 skierować pismo do UOKiK o zbadanie sprawy pod kątem naruszania interesów konsumentów poprzez reklamę wprowadzającą w błąd.

Szkolenia online, zgodnie z informacjami organizatorów nie kończą się egzaminem państwowym a absolwenci otrzymują (w najlepszym wypadku) certyfikat ukończenia kursu opiekuna medycznego oraz dyplom opiekuna medycznego. Nie jest to jednak dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny, zatem nie może być uznany jako podstawa do zatrudnienia jako opiekun medyczny w podmiocie leczniczym.

W trakcie rozpatrywania sprawy UOKiK wystąpił również o opinię Ministerstwa Edukacji i Nauki. W niej mogliśmy przeczytać między innymi:

„Wobec powyższego należy podzielić opinię Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych, że prezentowane na stronach internetowych firm szkoleniowych oferty kursów online opiekuna medycznego wprowadzają w błąd konsumentów poprzez informowanie o możliwości legalnego podjęcia zatrudnienia na stanowisku opiekuna medycznego po ich ukończeniu. Działanie takie nosi znamiona naruszenia nie tylko interesu uczestników kursów, ale także interesu społecznego poprzez dezinformowanie pracodawców, którym wydawane przez firmy „dyplomy” i „certyfikaty” są przedkładane przez pracobiorców na potwierdzenie spełniania wymagań kwalifikacyjnych.”

W związku ze zgłoszeniem i argumentacją OSOM oraz opinią MEiN w dniu 09.06.2021 otrzymaliśmy odpowiedź z UOKiK.

„dziękujemy za przesłanie sygnału w sprawie możliwości stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Przeanalizowaliśmy je starannie i uznaliśmy, że UOKiK podejmie działania w sprawie zgodnie z kompetencjami ustawowymi Prezesa UOKiK.
Proszę mieć na uwadze, że wyniki tej analizy, a także działań, jakie w jej wyniku mogą zostać podjęte, nie przełożą się bezpośrednio na sytuację indywidualną Konsumentów, którzy zawarli dotychczas umowę z wymienionymi w Pana piśmie przedsiębiorcami. ” (podkreślenie własne).

Dziękujemy urzędnikom UOKiK oraz MEiN za zainteresowanie się sprawą i podjęte działania. Mamy nadzieję, że wspólnymi siłami uda nam się usunąć z rynku kursy, które wprowadzają w błąd.

Sprawę będziemy dalej monitorować.

Pismo do UOKIK

Odpowiedź UOKIK