Opiekun medyczny w programie wyborczym

5 sierpnia wysłaliśmy do 9 partii politycznych zapytanie o opiekuna medycznego w ich programie wyborczym. Każda partia otrzymała te same dwa pytania:

1. Jaką widzą Państwo rolę opiekuna medycznego w systemie opieki zdrowotnej?

2. Jakie zmiany dotyczące zawodu opiekuna medycznego w zakresie podstawy programowej, kompetencji oraz umocowań prawnych przewidują Państwo w swoim programie wyborczym?

22 sierpnia ponowie wysłaliśmy maila oraz podjęliśmy próbę kontaktu telefonicznego z każdą partią. Poniżej przedstawiamy otrzymane odpowiedzi w formie niezmienionej, w kolejności alfabetycznej nazw partii. W założeniach chcieliśmy przedstawić jak największe partie polityczne widzą nasz zawód i jak chcą go rozwijać.

 

Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL)

1. Jaką widzą Państwo rolę opiekuna medycznego w systemie opieki zdrowotnej?

Opiekunowie medyczni są jednym z kluczowych „leków” w chorej ochronie zdrowia w Polsce. Wielu polityków nie zdaje sobie sprawy z powagi obecnej sytuacji w ochronie zdrowia, bagatelizując konieczność pilnych reform. Sytuacje w której, w karetce specjalistycznej nie ma w zespole lekarza, a obsada pielęgniarska na oddziałach szpitalnych dalece odbiega od ministerialnych norm zatrudnienia należą niestety do codziennej rzeczywistości w ochronie zdrowia w Polsce.
Dlatego z dużą powagą oraz nadzieją patrzymy na rosnącą rolę opiekunów medycznych, jako profesjonalnych partnerów lekarza i pielęgniarki w procesie opieki nad chorym. Opiekun medyczny pomagający kompleksowo pacjentowi spełnia kluczową rolę dla jego bezpieczeństwa zdrowotnego. Od tego modelu nie ma odwrotu, a rolą polityków jest stworzenie takich warunków kształcenia, zatrudnienia i rozwoju dla zawodu opiekuna medycznego, aby stał się to zawód prestiżowy, przyciągający zarówno osoby młode, jak i te posiadające już inne doświadczenie zawodowe.

2. Jakie zmiany dotyczące zawodu opiekuna medycznego w zakresie podstawy  programowej, kompetencji oraz umocowań prawnych przewidują Państwo w  swoim programie wyborczym?

Chociaż wykonywanie zawodu opiekuna medycznego ma w Polsce stosunkowo krótkie tradycyjnie, kształtowanie przyszłości tego zawodu nie może odbywać się w sposób arbitralny przez polityków, ale powinno się odbywać w dialogu z reprezentantami tego zawodu, którzy z codziennej praktyki znają codzienne problemy i bolączki opiekunów medycznych.
PSL w poprzedniej kadencji Sejmu, współpracował m.in. ze środowiskiem zawodowym fizjoterapeutów w tworzeniu długo oczekiwanej ustawy o wykonywaniu tego zawodu i samorządzie zawodowym , oraz z ratownikami medycznymi, choć tu o do ustawy o zawodzie ratownika medycznego nie udało się dotychczas przekonać większości parlamentarnej.
Z pewnością istotne jest przygotowanie pewnych standardów postępowania dla opiekunów medycznych, co znacząco ułatwi im pracę i wzmocni jakość ich pracy i bezpieczeństwo pacjentów. Ważne jest także precyzyjne uporządkowanie relacji prawnej pomiędzy opiekunami i innymi zawodami medycznymi.
W interesie pracodawców, pacjentów oraz samych opiekunów medycznych jest także stworzenie im prawnych, organizacyjnych i finansowych warunków do dalszego rozwoju, rozwijania dodatkowych kompetencji medycznych i około medycznych oraz możliwości kontynuacji kształcenia w zawodach medycznych.
Nie do przecenienia jest także rola opiekunów medycznych w prowadzeniu edukacji zdrowotnej pacjentów otrzymujących wsparcie opiekunów medycznych. Ich praktyczna wiedza w zakresie dietetyki, aktywności fizycznej oraz prewencji chorób cywilizacyjnych może stanowić „kapitał”, który przyczyni się do realnej poprawy stanu zdrowia pacjentów.
Opiekun medyczny to praca wiążącą się z odpowiedzialnością za życie i zdrowie pacjenta, a taka odpowiedzialność powinna być adekwatnie wynagradzana. Dlatego wynagrodzenie opiekunów powinno rosnąć proporcjonalnie do wzrostu płac osób wykonujących zawody medyczne.

 

Razem

1. Jaką widzą Państwo rolę opiekuna medycznego w systemie opieki zdrowotnej?

Zawody pomocnicze widzimy jako integralną część nowoczesnego publicznego systemu ochrony zdrowia. Zawód opiekuna medycznego, ze względu na rosnące na niego zapotrzebowanie, musi stać się częścią tego systemu – w opiece szpitalnej, ambulatoryjnej i w domach pacjentów. W naszym programie postulujemy znaczne zwiększenie nakładów na publiczną ochronę zdrowia oraz na opiekę nad osobami niesamodzielnymi. Chcemy, by w każdej gminie powstały domy dziennej opieki. Przewidujemy znaczne zwiększenie kształcenia oraz zatrudnienia – oczywiście na umowę o pracę – opiekunów i opiekunek medycznych.

2. Jakie zmiany dotyczące zawodu opiekuna medycznego w zakresie podstawy programowej, kompetencji oraz umocowań prawnych przewidują Państwo w swoim programie wyborczym?

Będziemy dążyć do poszerzenia liczby i kompetencji zawodów medycznych i pomocniczych.

Poszerzanie kompetencji opiekunów medycznych oznacza również zmiany w programie kształcenia uwzględniające nowe zadania oraz regulację stosunków i współpracy z innymi zawodami medycznymi. Uważamy, że wszelkie zmiany w statusie i umocowaniu zawodów medycznych powinny być uzgodnione w ramach dialogu społecznego z organizacjami je reprezentującymi. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje dotyczące koniecznych zmian w statusie zawodu opiekuna medycznego.

Wierzymy głęboko, że zreformowany system ochrony zdrowia musi opierać się na solidnych ramach prawnych, dlatego też postulujemy tworzenie standardów opieki w różnych obszarach medycyny w randze rozporządzeń Ministra Zdrowia (na wzór standardu opieki okołoporodowej) i odpowiednich ustaw regulujących rolę i miejsce w systemie poszczególnych zawodów.

 

Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD)

1. Osoba zatrudniana na stanowisko opiekuna, mająca uprawnienia i wykonująca czynności pielęgnacyjne opiekuńcze charakterystyczne dla zawodu opiekuna medycznego, zawsze powinna być zatrudniania na stanowisko opiekuna medycznego, a co za tym idzie zawsze powinna mieć wszystkie prawa wynikające z ustawy o minimalnej pensji zawodów medycznych.

2. Powinny powstać odpowiednie regulacje prawne dotyczące zawodu opiekuna opisujące szczegółowo m.in.
– zakres obowiązków i czynności wykonywanych przez opiekuna – z uwzględnieniem tych które powinny wykonywać TYLKO osoby odpowiednio przeszkolone do tego – fizjoterapeuci, rehabilitanci, pielęgniarki,
– normy dźwigania powinny być szczegółowo opisane,
– należy określić w przepisach prawa liczbę pacjentów, którzy przypadają na jednego opiekuna z uwzględnieniem stanu zdrowia.

3. Powinien zostać powołany zespół ekspercki, który stworzy odpowiednie regulacje prawne dla placówek opiekuńczo-leczniczych i zajmujących się opieka długoterminową.

 

Partie: Kukiz 15, Nowoczesna, Platforma Obywatelska (PO), Prawo i Sprawiedliwość (PIS), Wiosna oraz Zieloni do dnia publikacji wpisu (03.09.2019) nie udzieliły odpowiedzi. W przypadku jej otrzymania zaktualizujemy wpis.