Rekompensata za pracę tylko w placówkach zajmujących się pacjentami zakażonymi lub podejrzewanymi o zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 roku (Dz. U. poz. 775 ze zm.) wprowadziło rekompensaty dla personelu medycznego za pracę tylko w placówkach zajmujących się pacjentami zakażonymi lub podejrzewanymi o zakażenie wirusem SARS-CoV-2. 

Docierały do nas sygnały, że nie we wszystkich placówkach opiekun medyczny został objęty tymi rekompensatami. Powody tej decyzji były często kuriozalne i stały w sprzeczności z istotą tego rozporządzenia – ograniczeniem ilości miejsc, w których pracuje personel medyczny, który ma kontakt z pacjentami zakażonymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Opiekun medyczny jest zawodem, który ma częsty kontakt z pacjentem, a zatem takie rozporządzenie powinno go obejmować.

Zgodnie z treścią rozporządzenia, w naszej interpretacji, obejmuje ono opiekuna medycznego. Przekazywaliśmy zatem, wszystkim zgłaszającym się do nas, jak w naszej opinii powinna wyglądać sytuacja, powołując się na konkretne podstawy prawne. Niestety dalej część pracodawców interpretowała to rozporządzenie na niekorzyść opiekunów medycznych, nie przyjmując naszych wyjaśnień.

W związku z powyższym, jako organizacja reprezentująca opiekunów medycznych wstąpiliśmy do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o interpretację tego rozporządzenia.

Interpretacja ta jest zbieżna z naszą – rozporządzenie to obejmuje opiekuna medycznego, który może uzyskać rekompensatę za pracę wyłącznie w szpitalu jednoimiennym lub oddziale zakaźnym dla osób zakażonych lub z podejrzeniem koronawirusa.

 

Uzasadnienie:

1.Zgodnie z § 1 ust. 1 ww. rozporządzenia, kierownik podmiotu leczniczego
umieszczonego w wykazie podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w których  udzielane są świadczenia opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 wykonującego działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne:
1) wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 lub
2) w którego wyodrębnionej komórce organizacyjnej są udzielane świadczenia opieki zdrowotnej wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
– opracowuje wykaz stanowisk pracy, na których osoby wykonujące zawód medyczny w  rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567) mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, w tym uczestniczą w ich transporcie.

Warunkiem objęcia przepisami omawianego rozporządzenia osoby wykonującej zawód medyczny zatrudnionej w podmiocie leczniczym, o którym mowa w § 1 ust. 1, jest bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV2

2. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej osoba wykonująca zawód medyczny, to osoba uprawniona na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny. Jednocześnie zgodnie z art. 2, ust. 1, pkt 10 ww. ustawy, świadczenia zdrowotne są to działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

Mając na uwadze powyższe przepisy oraz biorąc pod uwagę kwalifikacje jakie uzyskuje osoba posiadająca dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny (…) należy uznać, iż zawód – opiekun medyczny jest zawodem medycznym.

3. W związku z powyższym należy uznać, iż w przypadku spełnienia przesłanek określonych w § 1 ust. 1 ww. rozporządzenia, osoba zatrudniona na stanowisku opiekuna medycznego podlega przepisom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020r

Pełna treść odpowiedzi dostępna jest w załączeniu. Pismo to można przedstawić pracodawcy, aby ten uwzględnił opiekuna medycznego w wykazie stanowisk pracy przesyłanych do NFZ.

Dodatkowe informacje na temat procedury przekazywania środków dostępne są na stronie NFZ: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/dodatkowe-wynagrodzenie-dla-personelu-medycznego-za-prace-w-jednym-miejscu,7721.html

Na niektórych grupach skierowanych do opiekunów medycznych rozpowszechniane są błędne informacje, jakoby warunkiem uzyskania rekompensaty było zwolnienie się z pracy. Nie jest to prawda. Pracodawca na ten czas ma obowiązek udzielić urlop bezpłatny.

§ 3. 1. Pracodawca inny niż podmiot leczniczy, o którym mowa w § 1 ust. 1, zatrudniający  pracownika będącego osobą, o której mowa w § 1 ust. 3, udziela temu pracownikowi, na jego wniosek, urlopu bezpłatnego na okres ustalony zgodnie z § 1 ust. 4 i 6.