Minimalne zarobki opiekuna medycznego. Jak interpretować ustawę?

Drodzy opiekunowie medyczni.

W związku z wieloma zapytaniami dotyczącymi wynagrodzenia wynikającymi z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu dla pracowników medycznych postanowiliśmy przygotować małe podsumowanie tego jak powinno wyglądać wynagrodzenie opiekuna medycznego.

Na wstępie należy zauważyć, że od stycznia 2020 roku wynagrodzenie minimalne dla wszystkich osób wynosi 2600 złotych brutto (przed opodatkowaniem) czyli 1920,62 zł netto (na rękę). W przypadku umów zlecenie minimalna stawka godzinowa wynosi 17 zł brutto.

Pensja zasadnicza (zapisana w umowie) może być jednak niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia – w takiej sytuacji pracodawca wypłaca dodatek wyrównawczy, tak aby ostatecznie wypłata była nie niższa niż 2600 zł brutto. W przypadku pracy na część etatu wynagrodzenie jest proporcjonalne do wymiaru pracy. W skład pensji minimalnej mogą wchodzić również dodatki takie jak premie regulaminowe (ale nie premie wypłacane w formie wyróżnienia), dodatek za pracę w szkodliwych warunkach czy dodatek za pełnione funkcje. Do wynagrodzenia minimalnego nie wlicza się m.in.: dodatek stażowy, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, w nocy i święta, nagród jubileuszowych czy ekwiwalentów za np. pranie odzieży.

Wprowadzona ustawa o minimalnych zarobkach w podmiotach leczniczych określa jakie powinno być minimalne wynagrodzenie dla pracowników medycznych. Oczywiście określa ona tylko minimalny poziom wynagrodzenia, które w zależności od decyzji dyrekcji może być większe.

Zgodnie z treścią ustawy wyliczone minimalne wynagrodzenia dla opiekuna medycznego wynosi do lipca 2020 roku 2688 zł brutto. Od lipca 2020 roku kwotą bazową będzie średnia krajowa pomnożona przez współczynnik 0,64). Nie jest to jednak wynagrodzenie które powinno być wypłacane już teraz, a wynagrodzenie do którego powinno być podwyższane wynagrodzenia opiekuna medycznego.

 

W jaki sposób będzie ono podwyższane?

1 lipca 2020 roku o 20% różnicy pomiędzy obecnym wynagrodzeniem zasadniczym a kwotą wynikającą z ustawy (0,64*średnia krajowa)

1 lipca 2021 roku o 20% różnicy pomiędzy obecnym wynagrodzeniem zasadniczym a kwotą wynikającą z ustawy (0,64*średnia krajowa)

Od 1 stycznia 2022 roku wynagrodzenie powinno wynosić nie mniej niż 0,64 * średnie wynagrodzenie (przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej ogłaszane przez GUS- nie pensja minimalna).

Jak widać obecna kwota minimalnego wynagrodzenia do której podwyższane jest wynagrodzenie opiekunów medycznych wynosi niewiele więcej niż pensja minimalna. Już przy pracach nad pierwszą ustawą zgłaszaliśmy nasze zastrzeżenia, że może mieć miejsce sytuacja, w której kwota wynikająca z ustawy będzie w okolicach kwoty minimalnej, zatem nie będzie skutkowała realną podwyżką a zatrzymaniem zarobków opiekunów medycznych na poziomie kwoty minimalnego wynagrodzenia, jednak nasze sugestie nie zostały przyjęte w toku prac nad ustawą i jej nowelizacją.

Ile będę zarabiać w 2022 roku?

Gdyby zatem przyjąć średnią krajową na koniec III kwartału 2019 roku (4907,95 zł brutto) to wynagrodzenie wyliczone zgodnie z pełnym brzmieniem ustawy wynosiłoby w 2020 roku 3141,09 zł brutto. Jednak taki sposób wyliczenia minimalnego wynagrodzenia wejdzie w życie w 2022 roku. Jeżeli przyjmiemy prognozy wynagrodzenia to w 2022 pensja minimalna wynosiłaby ok. 3333 zł brutto, przeciętne wynagrodzenie w 2021 ok. 5650 zł brutto czyli wynagrodzenie od 2022 mogłoby wynosić ok. 3616 zł brutto. Jednak są to bardzo szacunkowe wyliczenia i nie oznacza to, że tak będzie kształtowało się wynagrodzenie opiekunów medycznych od 2022 roku.

Ile powinienem teraz zarabiać?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Wszystko zależy od obecnego wynagrodzenia zasadniczego.

Dla przykładu:

Obecna kwota wynagrodzenia zasadniczego: 2400 zł brutto (czyli do wypłaty dodane jest 200 zł dodatku wyrównawczego). 20% różnicy pomiędzy 2400 zł brutto a 2688 zł brutto wynosi zatem 57,6 zł brutto. Wynagrodzenie zasadnicze zostanie podwyższone zatem do 2457,60 brutto, co zmniejszy dodatek wyrównawczy do kwoty 142,40 zł brutto. Zatem i przed i po lipcu, w związku z tym, że wynagrodzenie zasadnicze będzie poniżej minimalnej, do wypłaty będzie 2600 zł brutto.

Jednak w wielu miejscach podwyżka będzie oznaczała tak naprawdę zmniejszenie dodatku wyrównawczego, co nie wpłynie ostatecznie na wysokość wypłaty.

Wysokość wypłaty od lipca 2020 uzależniona jest od ogłoszonej przez GUS kwoty średniego wynagrodzenia, przy czym póki co minimalne wynagrodzenie będzie podwyższane o 20% różnicy a nie będzie wynosiło 0,64*średnia krajowa,

Jaka ustawa?

Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (znowelizowana 13.09.2018).

Kogo dotyczy?

Ustawa określa sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawody medyczne, zatrudnionych w podmiotach leczniczych, uwzględniający rodzaj wykonywanej pracy oraz sposób osiągania najniższego wynagrodzenia zasadniczego

Do której grupy należy opiekun medyczny?

Grupa 10 (inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–9 ), ze wskaźnikiem 0,64

Czy opiekun medyczny jest zawodem medycznym?

Tak. W razie wątpliwości warto odwołać się do interpretacji przygotowanej przez Ministerstwo Zdrowia.

W moim miejscu pracy podwyżki nie mają miejsca. Co zrobić?

Po pierwsze należy zweryfikować czy jest to podmiot leczniczy. Polecamy w pierwszej kolejności wyjaśnienie sytuacji z pracodawcą. Jeśli jednak i to nie pomoże należy skontaktować się z przyzakładowymi związkami zawodowymi lub Państwową Inspekcją Pracy.