Kurs kwalifikacyjny – dodatkowe wyjaśnienia

W związku z dużą ilością pytań dotyczących kursu kwalifikacyjnego dla opiekunów medycznych postanowiliśmy zebrać odpowiedzi w jedno miejsce tak, by ułatwić opiekunom medycznym rozpoczęcie kursu. Wpis będzie aktualizowany w przypadku pojawienia się dodatkowych pytań.

Do kogo skierowany jest kurs kwalifikacyjny?

Kurs kwalifikacyjny skierowany jest do osób, które zdobyły kwalifikacje w zawodzie opiekuna medycznego w „starym” systemie (kwalifikacje Z.4, MS.04, MED.03 – kształcenie rozpoczęło się przed 1.09.2021) i udzielają świadczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia.

Ile osób będzie przeszkolonych?

Projekt zakłada przeszkolenie 9000 osób.

Jak długo będzie trwał kurs?

Kurs będzie trwał 260 godzin lekcyjnych (140 część teoretyczna i 120 część praktyczna).

Gdzie będzie realizowany kurs?

Część teoretyczna będzie realizowana w formie online, część praktyczna stacjonarnie na terenie całej Polski (dokładna lista miejsc zostanie opublikowana w późniejszym terminie).

Jaki jest koszt udziału?

Udział w kursie kwalifikacyjnym jest bezpłatny, dodatkowo uczestnik może otrzymać zwrot kosztów dojazdu na zajęcia praktyczne i ewentualnego noclegu oraz dofinansowanie do zakupu podręcznika.

Czy kurs kwalifikacyjny kończy się egzaminem?

Tak. Po zakończeniu części teoretycznej odbędzie się egzamin (na platformie e-learningowej), po zakończeniu którego będzie można podejść do części praktycznej. Część praktyczna będzie zaliczona po wykonaniu wszystkich ćwiczeń przewidzianych w programie kursu.

Czy po zakończeniu kursu kwalifikacyjnego otrzymam zaświadczenie?

Tak. Po zdaniu egzaminu teoretycznego i zaliczeniu części praktycznej uczestnicy otrzymają zaświadczenie uczestnictwa w kursie kwalifikacyjnym.

Jak długo będzie trwała rekrutacja?

Rekrutacja jest otwarta do momentu wyczerpania puli miejsc lub do momentu zakończenia projektu.

W jaki sposób mogę zgłosić chęć udziału?

W pierwszej kolejności prosimy o przeczytanie informacji na stronie projektu oraz w regulaminie dostępnym na stronie: https://zdrowie.gov.pl/power/strona-1040-kwalifikacje_opiekunow_medycznych.html

Ze strony należy wypełnić i podpisać formularz rekrutacji oraz oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, dołączyć do tego kopię dyplomu/certyfikatu/świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekuna medycznego (kopia z potwierdzeniem zgodności z oryginałem o treści: „Oświadczam, że niniejsza kopia jest zgodna z oryginałem.” oraz datą i podpisem kandydata) i przesłać listownie na adres:

Ministerstwo Zdrowia

Departament Rozwoju Kadr Medycznych

ul. Miodowa 15

00-952 Warszawa

z dopiskiem: „Projekt REACT – opiekun medyczny”

Czy to jedyna możliwa forma uzyskania nowych kompetencji?

Tak. Kurs kwalifikacyjny stanowi jedyną formę uzyskania kompetencji (dla osób, które już posiadają kwalifikacje opiekuna medycznego), które zostały wprowadzone w podstawie programowej z 2021 rok (kwalifikacja MED.14). Wszelkie inne „kursy” nie będą uznane przez pracodawcę.

Jak wypełnić formularz rekrutacji?

Formularz należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami. W pierwszej części należy zaznaczyć, że posiada się kwalifikacje w zawodzie opiekuna medycznego i zaznaczyć województwo zamieszkania. W dalszej części wpisujemy swoje dane we właściwych miejscach. Jako poziom wykształcenia należy zaznaczyć ISCED4 – szkoły policealne. W punkcie 3 (status uczestnika) należy wybrać właściwą opcję w zależności od tego jaki to jest rodzaj przedsiębiorstwa (najczęściej będzie to duże przedsiębiorstwo, organizacja pozarządowa lub MMŚP – mikroprzedsiębiorstwa i małe i średnie przedsiębiorstwa). Można zaznaczyć też „inne” i wpisać jaki to rodzaj miejsca (np. „szpital”). Dalej zaznaczamy czy placówka ma kontrakt z NFZ oraz podajemy dane pracodawcy (nazwa i adres). W kolejnej części wybieramy zawód („pracownik instytucji systemu ochrony zdrowia” lub „inny – opiekun medyczny”) oraz zaznaczamy właściwe opcje w kolejnych pytaniach. Tak wypełniony wniosek należy podpisać w wyznaczonym miejscu i wpisać datę podpisu. Do wypełnionego wniosku należy dołączyć kopię kwalifikacji do wykonywania zawodu opiekuna medycznego (kopia z potwierdzeniem zgodności z oryginałem o treści: „Oświadczam, że niniejsza kopia jest zgodna z oryginałem.” oraz datą i podpisem kandydata) oraz oświadczenie uczestnika projektu. Dokumenty są do pobrania ze strony projektu, należy je wysłać listownie na adres Ministerstwa Zdrowia.

Nie mogę uczestniczyć w kursie teraz, czy w przyszłości przewidziane są kolejne edycje?

Tak, kurs kwalifikacyjny ma być regulowany ustawowo i powinny być realizowane kolejne edycje w późniejszym terminie. Na ten moment nie możemy zagwarantować czy w przyszłości kurs będzie bezpłatny i jakie będą warunki rekrutacji, dlatego zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego kursu kwalifikacyjnego w ramach projektu ze środków UE.

Mam dyplom innego zawodu (np. opiekun w DPS) czy mogę uczestniczyć w kursie kwalifikacyjnym?

Kurs kwalifikacyjny skierowany jest do osób posiadających kwalifikacje w zawodzie opiekuna medycznego.

Pracuję w placówce opieki społecznej/obecnie jestem bezrobotny/pracuję za granicą. Czy mogę uczestniczyć w kursie?

Kurs skierowany jest do pracowników placówek systemu ochrony zdrowia (szpitale, ZPO, ZOL, hospicja itp.).