Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej – uwagi OSOM

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, zakłada wprowadzenie zmian w zakresie kształcenia opiekunów medycznych obejmujący zmiany zgłoszone przez Ministerstwo Zdrowia:

a) zmianę nazwy kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie z „MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej” na: „MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej”,
b) wydłużenie okresu nauczania z roku do dwóch lat,
c) wprowadzenie kształcenia w szkole policealnej wyłącznie w formie dziennej,
d) odstąpienie od możliwości prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie

W związku z konsultacjami publicznymi Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych przesłało uwagi do projektu.

Treść stanowiska była przedmiotem wewnętrznych konsultacji i stanowi głos członków OSOM w przedmiotowym zagadnieniu.

Z pełną treścią zgłoszonych uwag można zapoznać się poniżej:

Zgłoszone uwagi