Realizacja ustawowych podwyżek dla opiekunów medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

W związku z napływającymi do nas sygnałami związanymi z niewywiązywaniem się przez pracodawców z ustawowych podwyżek postanowiliśmy sprawdzić w anonimowej ankiecie jaka jest skala problemu.


Odpowiedzi udzielili opiekunowie medyczni zatrudnieni w 180 podmiotach leczniczych. Większość placówek (123 podmioty) wypłaciła wyższe wynagrodzenie zgodnie z ustawą i w terminie. 49 podmiotów leczniczych nie wypłaciło wyższego wynagrodzenia – w większości opiekunowie medyczni nie uzyskują żadnej informacji czy i kiedy podmiot zrealizuje ustawowy obowiązek. Z reguły w tych miejscach kadry odpowiadają, że nie wiedzą. Część pracodawców deklaruje wypłatę wyrównania z sierpniowym wynagrodzeniem lub też gdy tylko otrzymają większe środki z NFZ. Pokazuje to, że nie wszystkie podmioty otrzymały wystarczające środki, ale również brak komunikacji z pracownikami, co powoduje wzrost niepokoju i frustracji wśród zatrudnionych opiekunów medycznych.

Niestety w 8 miejscach miały miejsce sytuacje, które można uznać za próbę obejścia ustawy. Wszystkie te zgłoszenia przekazaliśmy do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o weryfikację sytuacji w tych placówkach i podjęcie działań, które wymuszą na pracodawcach wprowadzenie zmian, które wpłyną pozytywnie na sytuację opiekunów medycznych.

Sygnały o nieprawidłowościach, które otrzymaliśmy od pracowników:

W ZOZ Busko-Zdrój oraz Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim miała miejsce redukcja wymiaru etatu dla opiekunów medycznych. Pracownicy skarżą się, że zostali zmuszeni, pod groźbą natychmiastowego zwolnienia, do podpisania niekorzystnych dla nich porozumień. Zmniejszenie etatu opiekunów medycznych to problem nie tylko opiekunów medycznych, ale również pielęgniarek (to one zostaną obarczone dodatkową pracą, którą do tej pory wykonywali opiekunowie medyczni), a przede wszystkim pogorszenie jakości opieki (mniej personelu pielęgniarsko-opiekuńczego będzie przypadać na jednego pacjenta).

W Szpitalu Specjalistycznym W Pile zostało zwolnionych kilkanaście opiekunów medycznych (część z nich została niedawno zatrudniona), dyrekcja zapowiedziała, że do końca roku zostaną zwolnieni wszyscy opiekunowie medyczni.

Dyrekcja Centrum Medycznego w Łańcucie przedstawiła do podpisu opiekunom medycznym porozumienie zmieniające stanowisko na „salowa gospodarcza”, jednak bez zmiany zakresu obowiązków – czyli dalej osoby te mają wykonywać obowiązki typowe dla opiekunów medycznych, ale z wynagrodzeniem salowej, a nie opiekuna medycznego. Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci z siedzibą w Rzeszowie podobnie zamierza zmienić stanowisko wszystkim opiekunom medycznym na „pomoc pielęgniarki” i także tu nie zmienia się ich zakres czynności, jednak będą otrzymywali niższe niż to, które ustawowo powinien otrzymywać opiekun medyczny. Także w przypadku tych zmian pracownicy poinformowali, że porozumienia mieli podpisać natychmiast pod groźbą zwolnienia z dnia na dzień.


W przypadku Spzzod Hospicjum Olecko oraz Centralnego Szpitala Kliniczne przy ul. Banacha w Warszawie opiekunowie medyczni zostali zaszeregowani do grupy 8 (personelu działalności podstawowej), a nie do grupy 7, która wymienia ten zawód z nazwy.


Najciekawsze zgłoszenie dotyczy jednak jednego ze szpitali uniwersyteckich. Jak wynika ze zgłoszeń od pracowników środki z NFZ przeznaczone na wynagrodzenia zostały ulokowane na lokacie i może zostaną wypłacone w październiku – jest to nieoficjalna informacja która krąży pomiędzy pracownikami. Dyrekcja i kadry nie chcą udzielić żadnych wyjaśnień pracownikom.

Wszystkie te zgłoszenia przekazaliśmy do Ministerstwa Zdrowia. Chcemy by organ odpowiedzialny za nadzór podmiotów leczniczych zweryfikował sytuację w tych podmiotach i podjął niezbędne kroki, by poprawić sytuację opiekunów medycznych w nich zatrudnionych. Mamy nadzieję na szybkie wyjaśnienie tych przypadków.


Przypominamy raz jeszcze by nie podpisywać niekorzystnych porozumień zmieniających warunki pracy. Wszelkie sygnały dotyczące nieprawidłowości prosimy o zgłaszanie do związków zawodowych oraz do Państwowej Inspekcji Pracy.


W związku z tym, że nie wszystkie podmioty otrzymały dodatkowe środki z NFZ prosimy by w pierwszej kolejności wyjaśnić sytuację w kadrach i dopiero wtedy podjąć dalsze kroki.