KURS OPIEKUNA MEDYCZNEGO Online

KURS OPIEKUNA MEDYCZNEGO Online

Kurs online: Opiekun Medyczny

Kurs opiekuna medycznego – kwalifikacje opiekuna medycznego online

Kurs online z zaświadczeniem MEN: Opiekun medyczny

Czy spotkaliście się z tego typu reklamami? Zgodnie z nimi aby uzyskać tytuł opiekuna medycznego wystarczy kliknąć, zapłacić i w krótkim czasie, bez praktyk czy zajęć praktycznych zdobędziemy dyplom. Tylko czy rzeczywiście dzięki niemu można znaleźć zatrudnienie w szpitalu czy DPS jako opiekun medyczny?

Osoba, która ukończyła płatny kurs opiekuna medycznego, w całości online, nie jest opiekunem medycznym i nie może być zatrudniona na tym stanowisku.

Zacznijmy od tego jak wygląda kształcenie opiekunów medycznych na obecną chwilę.

Tytuł opiekuna medycznego można uzyskać na dwa sposoby:

  1. Roczna szkoła policealna
  2. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (KKZ)

UWAGA! Od września 2021 nauka na kierunku opiekun medyczny możliwa jest wyłącznie w ramach 1,5 rocznej szkoły policealnej. Nie ma innej możliwości.

Obie formy kończą się egzaminem państwowym organizowanym przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Różnica pomiędzy nimi jest taka, że jak wskazuje nazwa aby ukończyć szkołę policealną należy posiadać wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana), podczas gdy do KKZ wystarczy wykształcenie podstawowe/zawodowe/gimnazjalne. Kolejna jest też taka, że osoby po ukończeniu KKZ otrzymują świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i jeśli mają wykształcenie średnie to dodatkowo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny. Chociaż wydaje się, że jest to nieznacząca różnica w nazewnictwie ma to duże znaczenie w przypadku podmiotów leczniczych.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami jasno wskazuje, jakie kwalifikacje musi posiadać osoba zatrudniona na stanowisku opiekun medyczny, a jest to:

ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej lub szkoły policealnej i uzyskanie tytułu zawodowego higienistki szpitalnej lub asystentki pielęgniarskiej lub ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej lub szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny.”

Rozporządzenie to jasno też pokazuje, że osoba z wykształceniem podstawowym, która ukończyła KKZ, chociaż posiada świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (zdobyte we właściwy sposób) nie posiada dyplomu, gdyż nie ma wykształcenia średniego i zatem nie może być zatrudniona jako opiekun medyczny.

Zatem na stanowisku opiekun medyczny w podmiotach leczniczych może być zatrudniona wyłącznie osoba, która posiada średnie wykształceniem zdała państwowy egzamin zawodowy i otrzymała dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny.

Szkolenia online, zgodnie z informacjami organizatorów nie kończą się egzaminem państwowym a absolwenci otrzymują (w najlepszym wypadku) certyfikat ukończenia kursu opiekuna medycznego oraz dyplom opiekuna medycznego. Nie jest to jednak dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny, zatem nie może być uznany jako podstawa do zatrudnienia jako opiekun medyczny w podmiocie leczniczym.

Jak wygląda sytuacja w przypadku DPS?

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych przewiduje różne stanowiska pracy, które mogą być wykorzystane do zatrudnienia pracowników, m.in. w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w tym w domach pomocy społecznej.

Zgodnie z nim, na stanowisku opiekun medyczny wymagane jest:

  • dyplom w zawodzie
  • świadectwo potwierdzające kwalifikacje do wykonywania zawodu opiekuna medycznego

Oba te dokumenty są nadawane w toku właściwego szkolenia (wyłącznie dwie ścieżki wymienione na początku wpisu)

Obecna forma nauki opiekuna medycznego oparta jest również o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa wyższego oraz Rozporządzenie MEN z 15 lutego 2019 w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego a także Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

Nie wprowadzają one możliwości nauki opiekuna medycznego na kursach online, bez żadnych zajęć praktycznych czy praktyki zawodowej.

Zatem osoba, która ukończyła płatny kurs online opiekuna medycznego nie jest opiekunem medycznym i nie może być zatrudniona na tym stanowisku.

W przypadku takich kursów nie tylko nie ma możliwości weryfikacji wiedzy zdobytej przez absolwentów, jak w przypadku egzaminów państwowych, ale również w związku z tym, że nie mają ani jednej godziny zajęć praktycznych nie uczą osób chociażby właściwych technik przemieszczania pacjenta czy właściwego podejścia. Zatem zatrudnianie takich osób może też wpływać negatywnie na jakość opieki oraz bezpieczeństwo pacjenta.

Uwaga! W związku z sytuacją epidemiologiczną i ograniczeniami szkoły policealne prowadziły w dużej mierze zdalne nauczanie (w tym zajęć praktycznych). Jest to podyktowane obecną sytuacją i jak najbardziej zgodne z prawem. Obecnie szkoły mogą prowadzić nauczanie praktyczne stacjonarnie (część teoretyczna pozostaje online). Nie zmienia to jednak tego, że te osoby podchodzą do egzaminu państwowego i uzyskają właściwe kwalifikacje w zawodzie.